S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Nákupte nad 50€ a získate od nás fľašu kvalitného vína ZADARMO 


Obchodné podmienky

 

 

Prevádzkovateľ e-shopu Mária Nemcová - MARI prírodná kozmetika

Mária Nemcová - MARI prírodná kozmetika

IČO: 45 658 676

sídlom Bratilava, Pekná cesta 18, PSČ 831 52

Obchodné podmienky

 

Úvodné ustanovenie

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to spoločnosťou Mária Nemcová - MARI prírodná kozmetika, sídlom Bratislava, Pekná cesta 1á, PSČ 831 52, ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

 

 

 

Kupujúci
Kupujúcim je každý užívateľ internetu, ktorý objedná akýkoľvek tovar z ponuky internetového obchodu na stránke www.mariprirodnakozmetika.sk.

Právny rámec vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim 
Vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcim pri kúpe a dodávke tovaru sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len: „obchodné podmienky“), ak nebolo dohodnuté inak. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov... ). Kupujúci odoslaním záväznej objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú všeobecne prístupné kupujúcemu na internetovej stránke www.mariprirodnakozmetika.sk.

Objednávka 
Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho uskutočnených na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite v internetovom obchode Mari prirodna kozmetika). Kupujúci sa riadi postupom objednávania uvedeným na internetovej stránke www.mariprirodnakozmetika.sk. Objednávky sú predávajúcim prijaté okamžite po ich zadaní kupujúcim.

Náležitosti objednávky 
Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledujúce údaje:

 1. Identifikácia predávajúceho - obchodné meno a sídlo, IČ predávajúceho (je automaticky uvedené pri zadávaní objednávky kupujúcim).
 2. Identifikácia kupujúceho - meno a priezvisko alebo názov, bchodné meno; bydlisko alebo miesto podnikania, sídlo; telefón (voliteľné) a e-mail kupujúceho (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii).
 3. Identifikácia predmetu objednávky – tovaru – kódom (je automaticky zvolený pri výbere predmetu objednávky – tovaru z ponuky internetového obchodu).
 4. Množstvo požadovaných kusov tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania).
 5. Jednotkovú cenu každej tovarovej položky objednávky a celkovú cenu objednávky vrátane ceny dopravy tovaru kupujúcemu (doplní sa automaticky).
 6. Vybraný spôsob platby (vyberie kupujúci z dostupných možností).
 7. Adresu pre dodanie tovaru (vyplní kupujúci v elektronickom formulári pri procese objednávania/registrácii

Za správnosť údajov v objednávke zodpovedá kupujúci.

Potvrdenie objednávky 
Riadnu objednávku kupujúceho potvrdí predávajúci formou e-mailu, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu všetky náležitosti uzatvorenej objednávky. Objednávka je po potvrdení predávajúcim záväzná pre predávajúceho aj kupujúceho. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že jeho dodávateľ prestane dodávať alebo uvedie na trh nové verzie produktov/surovín. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je možné objednávku zo strany predávajúceho potvrdiť, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho formou e-mailu alebo telefonicky. Ak je možné neskôr po dohode predávajúceho a kupujúceho objednávku potvrdiť, urobí tak predávajúci formou e-mailu.

Odmietnutie objednávky 
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho v prípade, že kupujúci v minulosti aspoň raz neodobral objednaný tovar, alebo opakovane bezdôvodne tovar vrátil predávajúcemu.

Cena – zmena ceny 
Ceny v internetovom obchode MARI prirodna kozmetika na internetovej stránke www.mariprirodnakozmetika.sk sú aktuálne ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Predávajúci sa zaväzuje nezmeniť celkovú cenu uvedenú v objednávke a dodať objednaný tovar kupujúcemu za podmienok dohodnutých v objednávke a jej potvrdení, ak do doby dodania nedôjde k zvýšeniu ceny objednaného tovaru o viac ako 5%. O zvýšení ceny informuje predávajúci kupujúceho ihneď, ako takáto skutočnosť nastane, e-mailom. V prípade, že od doby objednania tovaru do doby jeho dodania dôjde k zvýšeniu ceny tovaru o viac ako 5 %, je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy. Ak sa zvýšenie ceny týka jedného tovaru z tovarov, ktoré tvoria predmet zmluvy, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v časti týkajúcej sa tovaru, ktorého sa zvýšenie ceny týka. Odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď, ako sa o tomto dôvode odstúpenia od zmluvy dozvie, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu len do doby dodania tovaru.

Zrušenie objednávky 
V prípade, že je predaj tovaru uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 Občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave, teda:

 1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 2. tovar nesmie byť použitý,
 3. tovar musí byť nepoškodený,
 4. tovar musí byť kompletný,
 5. spolu s tovarom kupujúci zašle doklad o jeho kúpe (faktúru).

Kupujúci by mal tovar zaslať naspäť predávajúcemu doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku kupujúceho a podľa špecifikácií kupujúceho, nie je možné vrátiť.

Dodacie podmienky a poštovné
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar stave a s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci normám a právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dodanie tovaru kupujúcemu v rámci Slovenska je možné jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 1. rozvoz objednávok pre dané okresy možný len v Bratislave, Senec, Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Pezinok (Cena: 0.00 Eur) – pri osobnom odbere sa požaduje úhrada tovaru v hotovosti
 2.  zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Slovenskej pošty: bez dobierky pri platbe cez Gopay je cena 2,00 Eur; s dobierkou je cena 3,90 Eur.
 3.  zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v SR prostredníctvom Zásielkovňa: bez dobierky pri platbe Gopay je cena 2,00 Eur; s dobierkou je cena 3,70 Eur.
 4. zaslanie tovaru na adresu kupujúceho v ČR prostredníctvom Zásielkovňa: bez dobierky pri platbe cez Gopay 2,00€, s dobierkou 4,50€.

Kupujúci si zvolí jednu z vyššie uvedených možností dodania pri procese objednávania tovaru na internetovej stránke www.mariprirodnakozmetika.sk a o cene prepravy je informovaný pri rekapitulácii jeho objednávky a pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Jednotlivé objednávky sú vybavované priebežne. Pri platbe vopred cez Gopay tovar odosielame najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet. Pri objednaní na dobierku odosielame najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu bežnou manipuláciou pri dodávke kupujúcemu. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovar prehliadnuť (prezrieť). V prípade zistenia známok poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie, diera) pri preberaní zásielky, kupujúci nie je povinný balík prevziať. Akonáhle bude zásielka vrátená predávajúcemu, tovar bude skontrolovaný, prípadne vymenený a okamžite opäť vyexpedovaný kupujúcemu. V prípade, že kupujúci tovar prevezme v stave, v akom mu bol doručený, považuje sa tovar za dodaný bez závad a prípadné neskoršie reklamácie nebudú uznané.


Platobné podmienky

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.mariprirodnakozmetika.sk a dopravu tovaru vrámci SR a ČR kupujúci uhradí jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 1. hotovostnou platbou pri dodávke Slovenskou poštou (s dobierkou: + 3,90 Eur),
 2. hotovostnou platbou pri dodávke Zásielkovňa (s dobierkou: + 3,70 Eur),
 3. úhradou vopred cez Gopay predávajúceho pri dodávke Slovenskou poštou (+ 2 Eur),
 4. úhradou v hotovosti, pri osobnom doručení (+0 Eur).

Tovar sa považuje za uhradený v momente hotovostnej úhrady Slovenskej pošte/Zásielkovni 

 
Reklamácie a reklamačný poriadok 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je rôzna - podľa charakteru výrobku a je uvedená na konkrétnom tovare. Vyhlásením v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v doklade o kúpe.
Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu doklad o kúpe (faktúra), ktorý slúži aj pre účely prípadnej reklamácie. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
Povinnosti voči reklamujúcemu:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.).

 

V Bratislave dňa 01.03.2021

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZGNmODVkMz